اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

29 شهريور 1398

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

ظهر دیروز، اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم جدید، در سالن شورای سازمان مرکزی جهاد‌دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه مسئولین دفاتر و کارشناسان جدید سازمان معرفی شدند. خانم فاطمه نصیرائی و خانم سیما تفکرنیا به عنوان کارشناسان طرح و برنامه، آقای همایون مرادی به عنوان کارشناس تبلیغات، آقای محمودرضا اسماعیل زاده به عنوان کارشناس مستند سازی، خانم رویا رخناره به عنوان کارشناس اجرایی، آقای علی قدیری به عنوان مشاور، آقای علی عبادتیان به عنوان مدیر مسئول و آقای علیرضا میردیده به عنوان سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه معرفی شدند. همچنین مسئولین جدید دفاتر، آقای سجاد زارع زاده (کانون کتاب و کتابخوانی)، خانم حمیده غرویان (دانشکده داروسازی)، آقای حامد خرقانی (دانشکده مهندسی)، خانم ساناز محمودی (دانشکده پیرا پزشکی)، خانم تکتم زرقی (کانون فعالیت های خیریه)، خانم سمیرا هامون پیما (دانشگاه نیشابور)، آقای پدرام احمدآبادی (دانشکده معماری و شهرسازی)، خانم فخرالسادات هاشمی زاده (دانشکده علوم اداری و اقتصادی)، خانم آزاده اسکندری (دانشکده کشاورزی)، خانم پریسا جهانگیر (دانشکده علوم ریاضی)، خانم فاطمه شهسواری (دانشکده الهیات)، خانم نسترن خرد پیشه (دانشکده پرستاری و مامائی)، خانم الهه ثریا ( دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد)، خانم زهرا صمصامی (دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست)، خانم شیوا تیموری (دانشکده علوم پایه)، خانم سعیده صفار (دانشکده روانشناسی) و آقای رضا ابراهیمی (دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی) معرفی شدند. در این جلسه بر روی فعالیت های آینده سازمان بحث و گفتگو شد. آئین نامه های داخلی سازمان، روند ارائه، تصویب و اجرای طرح ها، وضعیت تجهیزاتی دفاتر، اولویت های فعالیتی، نمایشگاه معارفه دانشجویان جدیدالورود و ... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.