هفته قرآن با دانشگاه

16 آبان 1389

هفته قرآن با دانشگاه

در آستانه هفته قرآن با دانشگاه (18 تا 24 آبان ماه) کانون فعالیت های قرآنی سازمان دانشجویان با همکاری کانون های قرآن و عترت دانشگاه ها برنامه های ویژه ای از جمله نمایشگاه، کارگاه های تدبر در قرآن، محفل انس با قرآن و... ویژه دانشجویان برگزار خواهد کرد.