جلسات هفتگی

25 آبان 1389

جلسات هفتگی

جلسه شورای هفتگی اعضای فعال سازمان دانشجویان مرکز عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد