نخستين جشنواره داستان هاي بومي كنام

4 اسفند 1389

نخستين جشنواره داستان هاي بومي كنام

سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي مشهد با همكاري معاونت فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد، نخستين جشنواره داستان هاي بومي كنام برگزار مي كند. هدف از برگزاري اين جشنواره ترسيم نقشه اي از مناسبات فرهنگي در اين سرزمين اعم از سنتي و مدرن در جهان منشوري داستان است. علاقه مندان براي شركت در اين جشنواره مي توانند به www.konam.ir مراجعه كنند.