سينماي مستقل

4 اسفند 1389

سينماي مستقل

دفتر دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد درصدد برگزاري جشنواره اي با عنوان «سينماي مستقل» مي باشد. مكان برگزاري اين جشنواره آمفي تأتر دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي است.

فيلم هاي برگزيده اين جشنواره شامل:

صداها (چهارشنبه 4/12/89) ساعت 16 الي 18:30

تنها دوبار زندگي ميكنيم (شنبه 7/12/89) ساعت 16 الي 18:30

شبانه (يكشنبه 8/12/89) ساعت 16 الي 18:30

از كنار هم ميگذريم (دوشنبه 9/12/89) ساعت 16 الي 18:30

صندلي خالي (سه شنبه 10/12/89) ساعت 16 الي 18:30

تهران ساعت 7 صبح (چهارشنبه 11/12/89) ساعت 16 الي 18:30