مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

8 ارديبهشت 1397

مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

اولین روز از مرحله مقدماتی مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این روز، 16 گروه طی هشت مناظره در هشت ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 10 دو گروه «علمی» به عنوان گروه موافق و«گفتمان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «کنترل تورم مهمتر از کنترل بیکاری است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گفتمان» با کسب 280 امتیاز در برابر 203 امتیاز گروه «علمی» برنده مناظره شدند.

در مناظره دوم در ساعت 11 دو گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «پنداره» به عنوان گروه مخالف با موضوع «افراد جامعه به سبب شرکت در کمپین مجازی، کنشگری اجتماعی حقیقی خویش را از دست دادند.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» با کسب 328 امتیاز در برابر 301 امتیاز گروه «پنداره» برنده مناظره شدند.

در مناظره سوم در ساعت 12 دو گروه «بوطیقای سحر مفاهمه» به عنوان گروه موافق و «خرد منتقد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «سیاست گذاری های فرهنگی مقدم بر سیاست گذاری اقتصادی است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «خرد منتقد» با کسب 313 امتیاز در برابر291 امتیاز گروه «بوطیقای سحر مفاهمه» برنده مناظره شدند.

 در مناظره چهارم در ساعت 13 دو گروه «ساتراپ» به عنوان گروه موافق و «سراج مطهر» به عنوان گروه مخالف با موضوع «بزهکاری افراد محصول محیط و ساختار اجتماعی است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 340 امتیاز در برابر 288 امتیاز گروه «سراج مطهر» برنده مناظره شدند.

در مناظره پنجم در ساعت 14 دو گروه «افلاک» به عنوان گروه موافق و «اندیشه های آزاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «قدرت با اخلاق قابل جمع است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اندیشه های آزاد» با کسب 305 امتیاز در برابر 273 امتیاز گروه «افلاک» برنده مناظره شدند.

در مناظره ششم در ساعت 15 دو گروه «ارتباط مستقیمی بین حجاب و افزایش سلامت روانی بانوان وجود دارد.» دو گروه «امید» به عنوان گروه موافق و «ندا» به عنوان گروه مخالف با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ندا» با کسب 314 امتیاز در برابر 268 امتیاز گروه «امید» برنده مناظره شدند.

 در مناظره هفتم در ساعت 16 دو گروه «گفتمان پیشرو» به عنوان گروه موافق و «در سنگر آزادی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «حمایت موجود از خودروسازان داخلی با وضع تعرفه گمرکی سیاستی مناسب در جهت توسعه صنعت کشور است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «در سنگر آزادی» با کسب 336 امتیاز در برابر 328 امتیاز گروه «گفتمان پیشرو» برنده مناظره شدند.

در آخرین مناظره این مرحله نیز، در ساعت 17 دو گروه «سایه» به عنوان گروه موافق و «فرهنگیان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «در کار فرهنگی، دین داری و تعهد بر تخصص ارجحیت دارد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «سایه» برنده مناظره شدند.

لازم به ذکر است مناظرات مرحله یک چهارم نهایی فردا از ساعت 12 تا 16 در همان محل تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.