دختران أفتاب

12 مهر 1390

دختران أفتاب

به مناسب روز ملی دختران دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد با همکاری اموردانشجویی فرهنگی،