پاکسازی طبیعت

6 مهر 1398

پاکسازی طبیعت

صبح دیروز طرح دانشجویی «پاکسازی طبیعت» به همت کانون فعالیت های خیریه سازمان دانشجویان جهاد‌دانشگاهی خراسان رضوی و با همکاری شهرداری گلمکان در منطقه گردشگری «گلمکان» با حضور بیش از 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی برگزار شد.